Disclaimer

Op het gebruik van deze website (eyeforimprovement) zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien u gebruikt maakt van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Eye for Improvement streeft ernaar om op deze website altijd de correcte en meest actuele informatie te verschaffen. Hoewel deze informatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, staat Eye for Improvement niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van deze informatie. De juridische informatie op deze website is van algemene aard en kan daarom niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie op www.eyeforimprovement.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Eye for Improvement aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website en de informatie die daarop staat. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via de e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Eye for Improvement en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Eye for Improvement garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of gewerkt, omdat deze tijdige ontvangst van de mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeleid per e-mail met Eye for Improvement te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Eye for Improvement heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Eye for Improvement aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Eye for Improvement is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Eye for Improvement.

Wijzigingen

Eye for Improvement streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  op deze pagina.

Whitepaper

Gratis whitepaper Generatiemanagement